Casio FX-82 MS Calculator

Casio FX-82 MS Calculator

 • تعداد کاراکتر: دارای نمایشگر با ظرفیت نمایش تا 10+2 کارکتر
 • منبع تغذیه : باتری
Casio Classpad 330 PLUS Calculator

Casio Classpad 330 PLUS Calculator

 • تعداد کاراکتر: دارای نمایشگر با ظرفیت نمایش تا 10+3 کارکتر
 • منبع تغذیه : 4xAAA
Casio DJ-120 D Calculator

Casio DJ-120 D Calculator

 • تعداد کاراکتر: دارای نمایشگر با ظرفیت نمایش تا 12 کارکتر
 • منبع تغذیه : باتری
Casio DJ-240 D Calculator

Casio DJ-240 D Calculator

 • تعداد کاراکتر: 38x146x219میلی متر
 • منبع تغذیه : باتری
Casio DR-120 TM Calculator

Casio DR-120 TM Calculator

 • تعداد کاراکتر: دارای نمایشگر با ظرفیت نمایش تا 10+2 کارکتر
 • منبع تغذیه : باتری
Casio FX-3950 P Calculator

Casio FX-3950 P Calculator

 • تعداد کاراکتر: دارای نمایشگر با ظرفیت نمایش تا 10+2 کارکتر
 • منبع تغذیه : باطری
Casio FX-4500PA Calculator

Casio FX-4500PA Calculator

 • تعداد کاراکتر: دارای نمایشگر با ظرفیت نمایش تا 10+2 کارکتر
 • منبع تغذیه : باطری
Casio FX-5800P Calculator

Casio FX-5800P Calculator

 • تعداد کاراکتر: دارای نمایشگر با ظرفیت نمایش 4 خط و 16 کاراکتر
 • منبع تغذیه : برق و باطری
Casio FX-82 ES PLUS Calculator

Casio FX-82 ES PLUS Calculator

 • تعداد کاراکتر: نمایشگر با تعداد 10+2 کاراکتر
 • منبع تغذیه : باتری